Close

Sh. Santosh Gorad

Santosh Gorad

Tahsil Office, Bhokardan

Email : bhokardantah[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Bhokardan
Phone : 02485-244451