Close

Ghansawangi Nagar Panchayat

Near Tahsil Office , Addministrative Building Ghansawangi

Email : npghansawangi[at]gmail[dot]com
Phone : 02483-278717
Website : https://ghansavangimahaulb.maharashtra.gov.in/