बंद
अधिक...

जिल्हा प्रशासन

DM Jalna
जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ भा.प्र.से.
  • जिल्हाधिकारी कार्यालय ,जालना
    जिल्हाधिकारी कार्यालय
  • जिल्हा परिषद कार्यालय
    जिल्हा परिषद जालना
  • एस पी ऑफीस जालना
    एस पी ऑफिस