बंद

माहितीचा अधिकार

अनु.क्र. शाखेचे नाव माहिती अधिकारी सहाय्यक माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी
०१ महसुल शाखा (पिडीएफ,258केबी) निवासी उपजिल्हाधिकारी महसुल सहाय्यक जिल्हाधिकारी
०२ आस्थापना (पिडीएफ,171केबी) नायब तहसिलदार महसुल अवल कारकुन निवासी उपजिल्हाधिकारी
०३ गृह शाखा (पिडीएफ,144केबी) उप चिटणीस व अ.का गृह शाखा संबंधीत क्लर्क निवासी उपजिल्हाधिकारी
०४ भुसुधार (पिडीएफ.135केबी) तहसिलदार (सामान्यl) अवल कारकुन भुसुधार. उपजिल्हाधिकारी (सामान्यl)
०५ पुरवठा शाखा (पिडीएफ.167केबी) सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी
०६ रोजगार हमी योजना (पिडीएफ,144केबी) नायब तहसिलदार संबंधीत क्लर्क उपजिल्हाधिकारी, रोहयो
०७ निवडणुक (पिडीएफ,98केबी) नायब तहसिलदार निवडणुक अवल कारकुन निवडणुक उप जिल्हा निवडणुक अधिकारी.
०८ नियोजन शाखा (पिडीएफ,143केबी) सह जिल्हा नियोजनअधिकारी संशोधन सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी
०९ गौण खनिज शाखा (पिडीएफ,177केबी) ना.त. महसुल संबंधीत अवल कारकुन / क्लर्क निवासी उपजिल्हाधिकारी
१० भुसंपादन (लसिका) (पिडीएफ,125केबी) भुसंपादन अधिकारी संबंधीत क्लर्क उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन(लसिका)
११ संजय गांधी योजना (पिडीएफ,1024केबी) अव्वल कारकुन (संगायो) क्लर्क , संगायो निवासी उपजिल्हाधिकारी
१२ पुनर्वसन शाखा (पिडीएफ,598केबी) जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी संबंधीत क्लर्क उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)
१३ सामान्य शाखा (पिडीएफ,529केबी) तहसिलदार सामान्य शाखा संबंधीत अवल कारकुन / क्लर्क उपजिल्हाधिकारी (सामान्यl)
१४ नगर पालीका प्रशासन (पिडीएफ,231केबी) प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा नागरी विकास यंत्रणा क्लर्क , जिल्हा नागरी विकास यंत्रण उपजिल्हाधिकारी (सामान्यl)
१५ ग्राम पंचायत (पिडीएफ,172केबी) तहसिलदार (सामान्यl) अवल कारकुन उपजिल्हाधिकारी (सामान्यl)
१६ उप विभागीय अधिकारी जालना (पिडीएफ,187केबी) नायब तहसिलदार अवल कारकुन उप विभागीय अधिकारी, जालना
१७ उप विभागीय अधिकारी परतुर (पिडीएफ,247केबी) उप विभागीय अधिकारी, परतुर संबंधीत क्लर्क उप विभागीय अधिकारी, परतुर
१८ तहसील_जालना (पिडीएफ,141केबी) ना.त.(निवासी) अवल कारकुन तहसिलदार जालना
१९ तहसील अंबड (पिडीएफ,254केबी) ना.त.(निवासी) अवल कारकुन तहसिलदार अंबड
२० तहसील बदनापुर (पिडीएफ,116केबी) ना.त.(निवासी) अवल कारकुन तहसिलदार बदनापुर
२१ तहसील भोकरदन (पिडीएफ,120केबी) ना.त.(निवासी) अवल कारकुन तहसिलदार भोकरदन
२२ तहसील घनसावंगी (पिडीएफ,1017केबी) ना.त.(निवासी) अवल कारकुन तहसिलदार घनसावंगी
२३ तहसील जाफ्राबाद (पिडीएफ,119केबी) ना.त.(निवासी) अवल कारकुन तहसिलदार जाफ्राबाद
२४ तहसील मंठा (पिडीएफ,116केबी) ना.त.(निवासी) अवल कारकुन तहसिलदार मंठा
२५ तहसील परतुर (पिडीएफ,268केबी) ना.त.(निवासी) अवल कारकुन तहसिलदार परतुर
अनु.क्र. शाखेचे नाव माहिती अधिकारी सहाय्यक माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी
०१ समाज कल्याण विभाग (पिडीएफ,311केबी) समाज कल्याण निरिक्षक समाज कल्याण निरिक्षक जिल्हा समाज कल्याणअधिकारी
०२ ग्राम पंचायत (पिडीएफ,629केबी) कार्यालयीन अधिक्षक वरिष्ठ सहाय्यक उप. मु. का. अ. ( पंचायत)
०३ कृषी विभाग (पिडीएफ, 1280 केबी ) मोहीम अधिकारी कक्ष अधिकारी कृषी विस्तार अधिकारी
०४ सामान्य प्रशासन विभाग (पिडीएफ,287केबी) कक्ष अधिकारी कार्यालयीन अधिक्षक उप. मु. का. अ.( सामान्यl )
०५ बांधकाम विभाग (पिडीएफ,6.46एमबी) उप कार्यकारी अभियंता कार्यालयीन अधिक्षक कार्यकारी अभियंता
०६ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग (पिडीएफ,204केबी) उप कार्यकारी अभियंता प्रशासकीय अधिकारी कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग
०७ एकात्मीक बालविकास सेवा योजना (पिडीएफ,60केबी) कक्ष अधिकारी कक्ष अधिकारी उप. मु. का. अ. ( एबासेयो)
०८ जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग (पिडीएफ,413केबी) पशुधन विकास अधिकारी कक्ष अधिकारी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
०९ लघुपाटबंधारे विभाग (पिडीएफ,874केबी) कार्यकारी अभियंता कार्यालयीन अधिक्षक कार्यालयीन अधिक्षक
१० वित्त विभाग (पिडीएफ,561केबी) वरिष्ठ लेखा अधिकारी लेखा अधिकारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
११ आरोग्य विभाग (पिडीएफ,319केबी) सहा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी
१२ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (पिडीएफ,437केबी) सहा. प्रकल्प अधिकारी कार्यालयीन अधिक्षक प्रकल्प संचालक, जिग्राविय
१३ शिक्षण विभाग (प्राथमिक)(पिडीएफ,३१०केबी) अधिक्षक वर्ग २ कार्यालयीन अधिक्षक शिक्षणाधिकारी (प्रा)
१४ शिक्षण विभाग माध्यमिक (पिडीएफ,२०७केबी) उप शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) विस्तार अधिकारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
१५ महिला बाल कल्याण विभाग(पिडीएफ,२४३केबी) सहाय्यक प्रशासन अधिकारी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी महिला बाल कल्याण अधिकारी
१६ जिल्हा जलसंधारण विभाग(पिडीएफ, २६३३केबी) कार्यालयीन अधिक्षक जलसंधारण अधिकारी जिल्हा जल संधारण अधिकारी
अनु.क्र. शाखेचे नाव माहिती अधिकारी सहाय्यक माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी
०२ प्रशासकीय विभाग (पिडीएफ,234केबी) कार्यालयीन अधिक्षक मुख्य अधिकारी
०३ पाणी पुरवठा विभाग (पिडीएफ,129केबी) मुख्य अधिकारी
०४ स्वच्छता विभाग (पिडीएफ,109केबी) स्वच्छता विभागप्रमुख स्वच्छता निरिक्षक मुख्य अधिकारी
०५ शिक्षण विभाग (पिडीएफ,150केबी) उप मुख्य अधिकारी क्लर्क शिक्षण अधिकारी
०६ लेखा विभाग (पिडीएफ,91केबी) लेखाधिकारी मुख्य अधिकारी
०७ विद्युत विभाग (पिडीएफ,107केबी) विद्युत अभियंता विद्युत अभियंता मुख्य अधिकारी
०८ नगर रचना विभाग (पिडीएफ,134केबी) सहा. नगर रचनाकार क्लर्क मुख्य अधिकारी
०९ सार्वजनीक बांधकाम विभाग (पिडीएफ,154केबी) अभियंता ( सा.बां वी) ) क्लर्क उप मुख्य अधिकारी
१० भांडार विभाग (पिडीएफ,57केबी) भांडार अधिक्षक भांडारपाल मुख्य अधिकारी
११ अग्नी शमन विभाग (पिडीएफ,169केबी) उप मुख्य अधिकारी अग्नी शमन अधिकारी उप मुख्य अधिकारी
अनु.क्र. शाखेचे नाव माहिती अधिकारी सहाय्यक माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी
०१ लघु सिंचन( जल संधारण) (पिडीएफ,405केबी) वरिष्ठ क्लर्क उपविभागीय अभियंता कार्यकारी अभियंता
०२ महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण (पिडीएफ,258केबी) प्रथम लीपीक उपकार्यकारी अभियंता कार्यकारी अभियंता
०३ लघु पाटबंधारे (पिडीएफ,1000केबी) उप कार्यकारी अभियंता उपविभागीय अभियंता कार्यकारी अभियंता
०४ अन्न ब औषध प्रशासन (पिडीएफ,762केबी) सहाय्यक आयुक्त (औषध विभाग) जेष्ठ औषध निरिक्षक सहाय्यक आयुक्त, अन्न ब औषध प्रशासन
०५ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (पिडीएफ,147केबी) बाल विकास प्रकल्पअधिकारी वरिष्ठ क्लर्क विभागीय उप आयुक्त , महिला वा बालविकास
०६ कौशल्य विकास वा उद्योजकता विभाग (पिडीएफ,149केबी) कार्यालयीन अधिक्षक लेखा परिक्षक जिल्हा व्यशिवप्र अधिकारी
०७ राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प (पिडीएफ,281केबी) लेखापाल क्षेत्रीय अधिकारी प्रकल्प संचालक
०८ जिल्हा सैनीक कल्याण कार्यालय जालना (पिडीएफ,278केबी) कल्याण संघटक वरिष्ठ क्लर्क जिल्हा सैनीक कल्याण अधिकारी
०९ उप प्रादेशीक परिवहन कार्यालय (पिडीएफ,115केबी) सहा. प्रादेशीक परिवहन अधिकारी वरिष्ठ क्लर्क उप प्रादेशीक परिवहनअधिकारी
१० जिल्हा उद्योग केंद्र (पिडीएफ,423केबी) व्यवस्थापक व्यवस्थापक महाव्यवस्थापक
११ महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (पिडीएफ,132केबी) कार्यकारी अभियंता उपकार्यकारी अभियंता अधिक्षक अभियंता
१२ औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था जालना (पिडीएफ,197केबी) वरिष्ठ क्लर्क वरिष्ठ क्लर्क प्राचार्य
१३ जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी (पिडीएफ,274केबी) कनिष्ठ क्लर्क वरिष्ठ क्लर्क जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी
१४ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (पिडीएफ,128केबी) आगार व्यवस्थापक वाहतुक नियंत्रक विभाग नियंत्रक
१५ सामान्य रुग्नालय जालना (पिडीएफ,832केबी) प्रशासकीय अधिकारी कार्यालयीन अधिक्षक जिल्हा शल्य चिकीत्सक
१६ सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण (पिडीएफ,292केबी) सहाय्यक आयुक्त कार्यालयीन अधिक्षक विभागीय आयुक्त
१७ जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालय (पिडीएफ,856केबी) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी
१८ शासकीय तांत्रीक विद्यालय केंद्र (पिडीएफ,148केबी) शिक्षक वरिष्ठ क्लर्क प्राचार्य
१९ जिल्हा कोषागार कार्यालय (पिडीएफ,310केबी) अप्पर कोषागार अधिकारी उपकोषागार अधिकारी कोषागार अधिकारी
२० जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय (पिडीएफ,67केबी) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
२१ शिक्षण अधिकारी, निरंतरशिक्षण (पिडीएफ,115केबी) शिक्षण अधिकारी उप. शिक्षण अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जालना
२२ उप जिल्हा निबंधक (पिडीएफ,201केबी) कार्यालयीन अधिक्षक सहाय्यक निबंधक
२३ जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास कार्यालय (पिडीएफ,5000केबी) जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालयीन अधिक्षक विभागीय दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद
२४ सह जिल्हा निबंधक (पिडीएफ,172केबी) सह जिल्हा निबंधक
२५ जिल्हा मत्स्य व्यवसाय कार्यालय (पिडीएफ,224केबी) उप आयुक्त मत्स्य व्यवसाय मत्स्य व्यवसाय विकासअधिकारी प्रादेशीक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, औरंगाबाद
२६ जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी (पिडीएफ,315केबी) जिल्हा महिला व बालविकासअधिकारी परिवीक्षा अधिकारी प्रादेशीक उप आयुक्त, महिला व बाल कल्याण, औरंगाबाद
२७ जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र (पिडीएफ,328केबी) वरिष्ठ क्लर्क क्लर्क-टायपीस्ट सहाय्यक संचालक, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र
२८ जिल्हा माहिती कार्यालय (पिडीएफ,211केबी) जिल्हा माहिती अधिकारी माहिती सहाय्यक संचालक, माहिती औरंगाबाद
२९ औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था मंठा (पिडीएफ,180केबी) वरिष्ठ क्लर्क वरिष्ठ क्लर्क प्राचार्य
३० सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था जाफ्राबाद (पिडीएफ,697केबी) मुख्य लिपीक सहाय्यक निबंधक मा. राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद
३१ सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था भोकरदन (पिडीएफ,176केबी) मुख्य लिपीक सहाय्यक निबंधक मा. राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद
३२ सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था परतुर (पिडीएफ,158केबी) मुख्य लिपीक सहाय्यक निबंधक मा. राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद
३३ नगर रचनाकार कार्यालय (पिडीएफ,224केबी) नगर रचनाकारअधिकारी सहा. नगर रचनाकारअधिकारी सह संचालक, नगर रचनाकार, औरंगाबाद विभाग