बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

बदनापूर कोतवाल भरती प्राथमिक निवड यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जाहीर प्रगटन- अंबड कोतवाल प्राथमिक निवड व प्रतिक्षा यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कुणबी नोंदी आढळलेले महसुल अभिलेख

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोतवाल भरती निवड व प्रतीक्षा यादी तहसील कार्यालय घनसावंगी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जालना तहसिल कोतवाल निवड यादी २०२४

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

“आकांक्षित तालुका फेलो” या पदासाठी मुलाखताबतचे प्रसिध्दीपत्रक

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

वज्राघात – काय करावेव काय करु नये

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोतवाल निवड समिती २०२३ भोकरदन अंतिम निवड यादी तालुका भोकरदन

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

पीक कर्ज मागणी नोंदणीसाठी संकेतस्थळ

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

तलाठी पदभरती मुळ कागदपत्र पडताळणी व बायोमॅट्रीक व्‍हेरीफिकीशन बाबत

तपशील पहा