बंद

घनसावंगी नगर पंचायत

तहसील कार्यालया जवळ प्रशासकीय ईमारत घनसावंगी

ईमेल : npghansawangi[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02483-278717
वेबसाइट : https://ghansavangimahaulb.maharashtra.gov.in/