बंद

दैनंदिनी खर्चाचा तपशील

निवडणूक-2019 18-जालना साठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या खर्चाचा तपशील

अ.क्र. उमेदवारांचे नाव प्रथम तपासणी फेरी (११-१२ एप्रिल २०१९) व्दितीय तपासणी फेरी (१६-१७ एप्रिल २०१९) तिसरी तपासणी फेरी (२०-२१ एप्रिल २०१९)
01 औताडे विलास केशवराव भाग अ‍ भाग अ भाग अ
02 दानवे रावसाहेब दादाराव भाग अ भाग अ भाग अ
03 महेंद्र कचरु सोनवणे भाग अ भाग अ भाग अ
04 उत्तम धनु राठोड भाग अ भाग अ भाग अ
05 गणेश शंकर चांदोडे भाग अ भाग अ भाग अ
06 प्रमोद भाउराव खरात भाग अ भाग अ भाग अ
07 फेरोज अलि भाग अ भाग अ भाग अ
08 डॉ. शरदचंद्र वानखेडे भाग अ भाग अ भाग अ
09 अ‍ॅड. त्रिम्बक बाबुराव जाधव भाग अ भाग अ भाग अ
10 अन्नासाहेब देविदासराव उगले भाग अ भाग अ भाग अ
11 अनिता लालचंद खंदाडे (राजपुत) भाग अ भाग अ
12 अरुण चिंतामन चव्हाण भाग अ भाग अ भाग अ
13 अहेमद रहिम शेख भाग अ भाग अ भाग अ
14 नादे ज्ञानेश्वर दगडुजी भाग अ भाग अ भाग अ
15 अ‍ॅड. योगेश दत्तु गुल्लापेल्ली भाग अ भाग अ भाग अ
16 रतन आसाराम लांडगे भाग अ भाग अ
17 राजु अशोक गवळी भाग अ भाग अ
18 शहादेव महादेव पालवे भाग अ भाग अ
19 सपकाळ लिलाबाई धर्मा भाग अ भाग अ
20 सिरसाट शाम भाग अ भाग अ भाग अ