बंद

जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन योजना (DDMP)

हवामान इशारा- भारतीय हवामान विभागाकडून प्राप्‍त होणारा हवामानाबाबतचा संदेश/इशारा पुढील प्रमाणे आहे.

Click here to read IMD, Pune Daily Weather Report.

 

आपत्‍ती निहाय काय दक्षता घ्‍यावी (काय करावे काय करू नये)