बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

ठिकाण एसटीडी कोड
जालना 02482
अंबड 02483
भोकरदन 02485
बदनापुर 02482
घनसावंगी 02483
परतुर 02484
मंठा 02484
जाफ्राबाद 02485

पिन कोड माहीती

गाव/परिसराचे नाव कार्यालयाचे नाव ( बि ओ/एस ओ/एच ओ) उपजिल्ह्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव पिन कोड
आलमगाव हस्तेपोखरी बी.ओ अंबड जालना 431204
अंबड अंबड सो अंबड जालना 431204
अंकुशनगर अंकुश नगर सो अंबड जालना 431212
अंतरवाला आव बदनापूर एस ओ अंबड जालना 431202
अंतरवली सारथी पानेवाडी बी.ओ अंबड जालना 431204
आपेगाव पिंपळगाव सास्ते बी.ओ अंबड जालना 431212
आवा बदनापूर एस ओ अंबड जालना 431202
बदापूर बदनापूर एस ओ अंबड जालना 431202
बक्षाचीवाडी जामखेड बी.ओ अंबड जालना 431121
बळेगाव सुखापुरी बी.ओ अंबड जालना 431205
बनगाव अंबड सो अंबड जालना 431204
बांटकळी सोनकपिंपळगाव बी.ओ अंबड जालना 431205
बारसवाडा शहापूर बी.ओ अंबड जालना 431205
बेळगाव पिंपळगाव सास्ते बी.ओ अंबड जालना 431212
भगवान नगर (NV) अंकुश नगर सो अंबड जालना 431212
भालगाव पारुंडी बीओ अंबड जालना 431204
भांबेरी बिहामांडवा एस ओ अंबड जालना 431137
भानंग जळगाव तीर्थपुरी बी.ओ अंबड जालना 431209
भरडी खापरदेव हिवरा बी.ओ अंबड जालना 431209
भाठाण ख. शेओगा बीओ अंबड जालना 431204
भातखेडा पारुंडी बीओ अंबड जालना 431204
भिवंडी बोडखा अंबड सो अंबड जालना 431204
भोकरवाडी पाचोड सो अंबड जालना 431121
बोरी दहीपुरी बीओ अंबड जालना 431204
चांभारवाडी अंबड सो अंबड जालना 431204
चंदनपुरी बी.के. वडीगोद्री एस ओ अंबड जालना 431205
चंदनपुरी ख. वडीगोद्री एस ओ अंबड जालना 431205
चिकनगाव चिकनगाव बी.ओ अंबड जालना 431202
चिंचखेड पाचोड सो अंबड जालना 431121
चुरमापुरी पिंपळगाव सास्ते बी.ओ अंबड जालना 431212
दधेगाव शहापूर बी.ओ अंबड जालना 431205
दहिगव्हाण ख. बोडखा बीके बीओ अंबड जालना 431209
दहीपुरी अंबड सो अंबड जालना 431204
दह्याला बिहामांडवा एस ओ अंबड जालना 431137
डवरगाव झिरपी बीओ अंबड जालना 431204
देशगव्हाण चिकनगाव बी.ओ अंबड जालना 431202
धाकलगाव धाकलगाव बी.ओ अंबड जालना 431205
धालसखेडा पारुंडी बीओ अंबड जालना 431204
धनगर पिंपळगाव हस्तेपोखरी बी.ओ अंबड जालना 431204
धनगर पिंपरी शेओगा बीओ अंबड जालना 431204
दोडदगाव वडीगोद्री एस ओ अंबड जालना 431205
डोमलगाव शहागड बी.ओ अंबड जालना 431212
डोमेगाव डोणगाव बी.ओ अंबड जालना 431121
दुधपुरी दहीपुरी बीओ अंबड जालना 431204
दुणगाव अंबड सो अंबड जालना 431204
एकलहेरा तीर्थपुरी बी.ओ अंबड जालना 431209
गहिनीनाथ नगर (NV) बिहामांडवा एस ओ अंबड जालना 431137
गांधारी शहागड बी.ओ अंबड जालना 431212
गंगा चिंचोली गोंडी बीओ अंबड जालना 431212
गंगारामवाडी पाचोड सो अंबड जालना 431121
घुंगर्डे हदगाव घुंगुर्डे हदगाव बी.ओ अंबड जालना 431212
गोळा गोळापांगरी बी.ओ अंबड जालना 431213
गोंडी गोंडी बीओ अंबड जालना 431212
गोरी शहागड बी.ओ अंबड जालना 431212
गोविंदपूर अंबड सो अंबड जालना 431204
हरत खेडा शेओगा बीओ अंबड जालना 431204
हसनापूर घुंगुर्डे हदगाव बी.ओ अंबड जालना 431212
हस्त पोखरी अंबड सो अंबड जालना 431204
इंदलगाव गोंडी बीओ अंबड जालना 431212
ईश्वरनगर झिरपी बीओ अंबड जालना 431204
जालुरा पाचोड सो अंबड जालना 431121
जामखेड पाचोड सो अंबड जालना 431121
जोगेश्वरवाडी पाचोड सो अंबड जालना 431121
कानडगाव चिंचखेडा बी.ओ अंबड जालना 431121
करंजाळा घुंगुर्डे हदगाव बी.ओ अंबड जालना 431212
कर्जत हस्तेपिंपळगाव बी.ओ अंबड जालना 431214
कातखेडा शेओगा बीओ अंबड जालना 431204
कौचलवाडी पाचोड सो अंबड जालना 431121
कौडगाव झिरपी बीओ अंबड जालना 431204
खडकेश्वर ताधडगाव बी.ओ अंबड जालना 431204
खेडगाव बदनापूर एस ओ अंबड जालना 431202
किनगाव पाचोड सो अंबड जालना 431121
किनगाववाडी पाचोड सो अंबड जालना 431121
कोळी सिरसगाव पाचोड सो अंबड जालना 431121
कोथळा ख. गोंडी बीओ अंबड जालना 431212
कुक्कडगाव सुखापुरी बी.ओ अंबड जालना 431205
कुरान अंकुश नगर सो अंबड जालना 431212
लखमापुरी सुखापुरी बी.ओ अंबड जालना 431205
लालवाडी पारनेर बी.ओ अंबड जालना 431204
लासुरा चिंचखेडा बी.ओ अंबड जालना 431121
लेंभेवाडी पाचोड सो अंबड जालना 431121
लोणार भाईगाव अंबड सो अंबड जालना 431204
मध तांडा अंबड सो अंबड जालना 431204
महाकाल महाकाल बीओ अंबड जालना 431212
माहेरभाईगाव चिकनगाव बी.ओ अंबड जालना 431202
मळ्याचीवाडी जामखेड बी.ओ अंबड जालना 431121
मार्डी अंबड सो अंबड जालना 431204
मठ जळगाव अंबड सो अंबड जालना 431204
मठ पिंपळगाव गोळापांगरी बी.ओ अंबड जालना 431213
मुसई अंबड सो अंबड जालना 431204
नागोन्याचीवाडी गुंज बीके बीओ अंबड जालना 431211
नागझरी शहागड बी.ओ अंबड जालना 431212
नळेवाडी नालेवाडी बी.ओ अंबड जालना 431205
नंदी अंबड सो अंबड जालना 431204
नारायणगाव वडीगोद्री एस ओ अंबड जालना 431205
निहालसिंगवाडी पाचोड सो अंबड जालना 431121
पागीरवाडी अंबड सो अंबड जालना 431204
पानेगाव दहीपुरी बीओ अंबड जालना 431204
पांगरखेडा अंबड सो अंबड जालना 431204
पांगरी झिरपी बीओ अंबड जालना 431204
पारडा अंबड सो अंबड जालना 431204
पारनेर पारनेर बी.ओ अंबड जालना 431204
पाथरवाला बी.के. पाथरवाला बी.ओ अंबड जालना 431212
पाथरवाला ख. पाथरवाला बी.ओ अंबड जालना 431212
पिंपरखेड ख. चिंचखेडा बी.ओ अंबड जालना 431121
पिठोरी सिरसगाव धाकलगाव बी.ओ अंबड जालना 431205
राहुवाडी (संत सेवालालनगर) पाचोड सो अंबड जालना 431121
रामगव्हाण बी.के. नालेवाडी बी.ओ अंबड जालना 431205
रामनगर अंबड सो अंबड जालना 431204
रेणापुरी नालेवाडी बी.ओ अंबड जालना 431205
रेवळगाव सुखापुरी बी.ओ अंबड जालना 431205
रोही लगड पाचोड सो अंबड जालना 431121
रोही लगड रोहिलागड बी.ओ अंबड जालना 431121
रुई सुखापुरी बी.ओ अंबड जालना 431205
साडेगाव गोंडी बीओ अंबड जालना 431212
साडेसावंगी बदनापूर एस ओ अंबड जालना 431202
सारंगपूर शेओगा बीओ अंबड जालना 431204
साष्ट पिंपळगाव पिंपळगाव सास्ते बी.ओ अंबड जालना 431212
शहागड शहागड बी.ओ अंबड जालना 431212
शहापूर शहापूर बी.ओ अंबड जालना 431205
शेवगा जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ अंबड जालना 431213
शिरधों अंबड सो अंबड जालना 431204
सरनर अंबड सो अंबड जालना 431204
सोनक पिंपळगाव सोनकपिंपळगाव बी.ओ अंबड जालना 431205
सौंदलगाव ख. वडीगोद्री एस ओ अंबड जालना 431205
सुखापुरी सुखापुरी बी.ओ अंबड जालना 431205
ताडदगाव अंबड सो अंबड जालना 431204
टाका पाचोड सो अंबड जालना 431121
वसंतनगर झिरपी बीओ अंबड जालना 431204
विठ्ठलवाडी पाचोड सो अंबड जालना 431121
वाडी लासुरा अंबड सो अंबड जालना 431204
वाडी सिरधों अंबड सो अंबड जालना 431204
वडीगोद्री वडीगोद्री एस ओ अंबड जालना 431205
वाडीकल्या सुखापुरी बी.ओ अंबड जालना 431205
वाघलखेडा जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ अंबड जालना 431213
वाळकेश्वर शहागड बी.ओ अंबड जालना 431212
वालखेडा अंबड सो अंबड जालना 431204
झिरपी अंबड सो अंबड जालना 431204
झिरपी तांडा झिरपी बीओ अंबड जालना 431204
झोडेगाव चिंचखेडा बी.ओ अंबड जालना 431121
अकोला अकोला (निकलक) बी.ओ बदनापूर जालना 431202
अकोला बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
अंबडगाव रोशनगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431202
अन्वी कंधारी (Bk) BO बदनापूर जालना 431202
असरखेडा टेंभुर्णी एसओ (जालना) बदनापूर जालना 431208
असोला जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
बदनापूर बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
बाजार वाहेगाव चिकलठाणा एस.ओ बदनापूर जालना 431007
बावणे पांगरी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
भाकरवाडी चिकलठाणा एस.ओ बदनापूर जालना 431007
भराडखेडा बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
भातखेडा जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
भिलपुरी ख. बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
बुटेगाव सायगाव (डोंगरगाव) बी.ओ बदनापूर जालना 431202
चनेगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
चिकनगाव चिकनगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431202
चिखली जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
चितोडा जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
दाभाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
दाभाडी दाभाडी बी.ओ बदनापूर जालना 431215
दगडवाडी बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
डांगरगाव दाभाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
दावलवाडी शेलगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431202
डवरगाव झिरपी बीओ बदनापूर जालना 431204
देवगाव बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
देवगाव देवगाव कुसळी बी.ओ बदनापूर जालना 431202
देवपिंपळगाव जालना मु बदनापूर जालना 431203
धामणगाव चिखली बी.ओ बदनापूर जालना 431215
धनगरवाडी बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
धसला बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
ढोकसाळ बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
धोपटेश्वर बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
डोंगरगाव चिखली बी.ओ बदनापूर जालना 431215
दुधनवाडी सोमठाणा बी.ओ बदनापूर जालना 431202
गेवराई बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
घोटण काजला बीओ बदनापूर जालना 431213
गोकुळवाडी गेवराई (बाजार) बीओ बदनापूर जालना 431202
हळदोळा शेलगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431202
हिवरा दाभाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
हिवरा कंधारी (Bk) BO बदनापूर जालना 431202
जवसगाव शेलगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431202
कडेगाव देवगाव कुसळी बी.ओ बदनापूर जालना 431202
काजळा जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
कंडारी बी.के. बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
कंडारी ख. कंधारी (Bk) BO बदनापूर जालना 431202
कस्तुरवाडी बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
केळीगव्हाण बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
खडकवाडी सोमठाणा बी.ओ बदनापूर जालना 431202
खडगाव बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
खामगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
खामगाव खामगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431215
किन्होळा दाभाडी बी.ओ बदनापूर जालना 431215
कुंभारी भोकरदन सो बदनापूर जालना 431114
कुसळी बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
लक्ष्मण तांडा बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
लक्ष्मणनगर कंधारी (Bk) BO बदनापूर जालना 431202
लोंढेवाडी जालना मु बदनापूर जालना 431203
मालेगाव ख. बावणे पांगरी बीओ बदनापूर जालना 431215
मालेवाडी सोमठाणा बी.ओ बदनापूर जालना 431202
मांडोळगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
मांडवा जालना मु बदनापूर जालना 431203
मांजरगाव रोशनगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431202
मात्रेवाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
मेव्हणा जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
म्हसळा खामगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431151
मुरुमखेडा बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
नाजिक पांगरी बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
नांदखेडा खामगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431151
नानेगाव बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
नानेगाव नानेगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431202
निकलक बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
पाडळी फुलंब्री एस ओ बदनापूर जालना 431111
पानखेडा काजला बीओ बदनापूर जालना 431213
पाथर देऊळगाव बावणे पांगरी बीओ बदनापूर जालना 431215
पिरसावंगी शेलगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431202
पिरवाडी ढसाळा बी.ओ बदनापूर जालना 431202
राजेवाडी केलिगवाहन बी.ओ बदनापूर जालना 431202
राजेवाडी खामगाव बी.ओ बदनापूर जालना 431215
राळा बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
रामखेडा बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
रांजणगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
रोशनगाव बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
सागरवाडी चिकलठाणा एस.ओ बदनापूर जालना 431007
सायगाव बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
शेलगाव बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
शिरसगाव घाटी बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
सिंधी पिंपळगाव बावणे पांगरी बीओ बदनापूर जालना 431215
सोमठाणा बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
तळणी लोधेवाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
तुपेवाडी बावणे पांगरी बीओ बदनापूर जालना 431215
उज्जैनपुरी बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
विल्हाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
वाघरूळ दाभाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
वाघरूळ डोंगरगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ बदनापूर जालना 431213
वाकुळणी चिकलठाणा एस.ओ बदनापूर जालना 431007
वाकुळणी वाकुळणी बी.ओ बदनापूर जालना 431154
वाल्हा बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
वंजारवाडी चिखली बी.ओ बदनापूर जालना 431215
वरुडी बदनापूर एस ओ बदनापूर जालना 431202
आडगाव सावंगी ए बीओ भोकरदन जालना 431114
आलापूर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
अन्वपद अन्वा बीओ भोकरदन जालना 431112
अन्वा सिल्लोड सो भोकरदन जालना 431112
आव्हान अवना बीओ भोकरदन जालना 431114
बाभुळगाव बाभूळगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431114
बामखेडा भरज बीओ भोकरदन जालना 431206
बनेगाव केदारखेडा बी.ओ भोकरदन जालना 431215
बरांजला (लोखंडे) भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
बरंजाळा (साबळे) तडेगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431215
बेलुरा सोयगाव देवी बी.ओ भोकरदन जालना 431114
भायडी दानापूर बी.ओ भोकरदन जालना 431114
भिवपूर अवना बीओ भोकरदन जालना 431114
भोकरदन भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
भोरखेडा धवडा बीओ भोकरदन जालना 431132
बोरगाव (जहागीर) भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
बोरगाव खडक सिपोरा बीओ भोकरदन जालना 431114
बोरगाव तारू वालसा खालसा बीओ भोकरदन जालना 431215
चांदई एको जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ भोकरदन जालना 431213
चांदई टेपली चांदई इको बीओ भोकरदन जालना 431215
चांदई ठोंबरी भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
चिंचोली वालसा खालसा बीओ भोकरदन जालना 431215
चोरहाळा भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
दगडवाडी दानापूर बी.ओ भोकरदन जालना 431114
दहिगाव अवना बीओ भोकरदन जालना 431114
दानापूर दानापूर बी.ओ भोकरदन जालना 431114
दानापूर बाभूळगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431114
दौतपूर बाभूळगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431114
डवरगाव वालसा खालसा बीओ भोकरदन जालना 431215
देहेड भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
देऊळगाव (कामण) हसनाबाद बीओ भोकरदन जालना 431114
देऊळगाव ताड वालसा खालसा बीओ भोकरदन जालना 431215
धानोरा भराडी सो भोकरदन जालना 431113
धवडा भराडी सो भोकरदन जालना 431113
धोंडखेडा जानेफळ बी.ओ भोकरदन जालना 431206
एकेफळ बडोद बाजार एस ओ भोकरदन जालना 431134
फत्तेपूर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
फुलेनगर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
गारखेडा भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
गोदरी सिपोरा बीओ भोकरदन जालना 431114
गोकुळ वाडी बीके बीओ भोकरदन जालना 431114
गोशेगाव कायगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431135
हसनाबाद हसनाबाद बीओ भोकरदन जालना 431114
हसनाबाद सिल्लोड साखर कारखाना सो भोकरदन जालना 431135
हिसोडा बी.के. शिवना सो भोकरदन जालना 431132
हिसोडा ख. शिवना सो भोकरदन जालना 431132
इब्राहिमपूर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
इटा सिल्लोड साखर कारखाना सो भोकरदन जालना 431135
जयदेववाडी भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
जैनपूर (कठोरा) भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
जळगाव (सपकाळ) जळगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431112
जळगाव (सपकाळ) सिल्लोड सो भोकरदन जालना 431112
जानेफळ (गायकवाड) सिल्लोड सो भोकरदन जालना 431112
जानेफळ दाभाडी सिल्लोड सो भोकरदन जालना 431112
जवखेडा बी.के. जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ भोकरदन जालना 431213
जवखेडा ख. जावखेडा बी.ओ भोकरदन जालना 431215
जवखेडा ठोंबरी वालसा खालसा बीओ भोकरदन जालना 431215
जोमाला भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
कल्याणी सुरंगली बी.ओ भोकरदन जालना 431114
करजगाव पिंपळगाव आर बीओ भोकरदन जालना 431114
कारलवाडी सिल्लोड सो भोकरदन जालना 431112
कठोरा (जैनपूर) कठोरा बी.ओ भोकरदन जालना 431114
कठोरा बाजर कठोरा बी.ओ भोकरदन जालना 431114
केदारखेडा केदारखेडा बी.ओ भोकरदन जालना 431215
खडगाव बदनापूर एस ओ भोकरदन जालना 431202
खडकी हसनाबाद बीओ भोकरदन जालना 431114
खामखेडा जाफराबाद एस ओ भोकरदन जालना 431206
खंडाळा बाळापूर बी.ओ भोकरदन जालना 431117
खापरखेडा तडेगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431215
कोडा अन्वा बीओ भोकरदन जालना 431112
कोडोली बाभूळगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431114
कोळेगाव वालसा वडाळा बीओ भोकरदन जालना 431114
कोपर्डा सोयगाव देवी बी.ओ भोकरदन जालना 431114
कोसगाव कोसगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431114
कोटा दाभाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ भोकरदन जालना 431213
कोठा जहागीर कोसगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431114
कोठे कोळी सिल्लोड सो भोकरदन जालना 431112
क्षीरसागर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
कुकडी कठोरा बी.ओ भोकरदन जालना 431114
कुंभारी भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
लतीफपूर हसनाबाद बीओ भोकरदन जालना 431114
लेहा शेलुद बीओ भोकरदन जालना 431132
लिंगेवाडी भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
लोंगाव टेंभुर्णी एसओ (जालना) भोकरदन जालना 431208
लोंगाव लोंगाव बीओ भोकरदन जालना 431215
मालेगाव कोसगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431114
मलकापूर वाडी बीके बीओ भोकरदन जालना 431114
मालखेडा केदारखेडा बी.ओ भोकरदन जालना 431215
मानापूर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
मसनपूर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
मेहगाव शिवना सो भोकरदन जालना 431132
मेरखेडा अवना बीओ भोकरदन जालना 431114
मोहळाई सावंगी ए बीओ भोकरदन जालना 431114
मुथाड तांडा बाजार बीओ भोकरदन जालना 431135
नलनी बी.के. नलनी बीओ भोकरदन जालना 431215
नलनी ख. नलनी बीओ भोकरदन जालना 431215
नांजा भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
नशिराबाद सिल्लोड साखर कारखाना सो भोकरदन जालना 431135
निंबोळा सिपोरा बीओ भोकरदन जालना 431114
निमगाव भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
पद्मावती शिवना सो भोकरदन जालना 431132
पाहतेपूर पाहतेपूर बी.ओ भोकरदन जालना 431114
पळसखेडा भोकरदन दानापूर बी.ओ भोकरदन जालना 431114
पळसखेडा दाभाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ भोकरदन जालना 431213
पळसखेडा मुर्तड दानापूर बी.ओ भोकरदन जालना 431114
पळसखेडा पिंपळे जावखेडा बी.ओ भोकरदन जालना 431215
पंढरपूर (NV) भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
पारध बी.के. पारध बीओ भोकरदन जालना 431114
पारध ख. पारध बीओ भोकरदन जालना 431114
पेरजापूर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
पिंपळगाव (रेणुकाई) पिंपळगाव आर बीओ भोकरदन जालना 431114
पिंपळगाव (सुल) भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
पिंपळगाव बाराव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ भोकरदन जालना 431213
पिंपळगाव कोलते बडोद बाजार एस ओ भोकरदन जालना 431134
पिंपळगाव सरमुलकी भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
पिंपळगाव सुतार जावखेडा बी.ओ भोकरदन जालना 431215
पिंपळगाव थोट टेंभुर्णी एसओ (जालना) भोकरदन जालना 431208
पिंपरी बडोद बाजार एस ओ भोकरदन जालना 431134
पोखरी शिवना सो भोकरदन जालना 431132
प्रल्हादपूर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
राजाला वालसा खालसा बीओ भोकरदन जालना 431215
राजापूर भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
राजूर जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ भोकरदन जालना 431213
राजूर राजूर भोकरदन जालना 431215
राम नगर (NV) भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
रामपूर Bk. सोयगाव सो भोकरदन जालना 431120
रेलगाव वरूड बीके बीओ भोकरदन जालना 431114
रिधोरा सिल्लोड साखर कारखाना सो भोकरदन जालना 431135
समर्थ नगर (NV) नलनी बीओ भोकरदन जालना 431215
सावंगी अवघडराव भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
सावंगी अवघडराव सावंगी ए बीओ भोकरदन जालना 431114
सावखेडा बोरगाव बाजार बी.ओ भोकरदन जालना 431113
सेलुड शिवना सो भोकरदन जालना 431132
सिपोरा बाजार भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
सिरसगाव (मंडप) सिपोरा बीओ भोकरदन जालना 431114
सिरसगाव वाघरूळ हसनाबाद बीओ भोकरदन जालना 431114
सोयगाव देवी सोयगाव देवी बी.ओ भोकरदन जालना 431114
सुभानपूर अवना बीओ भोकरदन जालना 431114
सुंदरवाडी बदनापूर एस ओ भोकरदन जालना 431202
सुरंगली सुरंगली बी.ओ भोकरदन जालना 431114
तडेगाव तडेगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431215
तडेगाववाडी भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
तडकळस सिपोरा बीओ भोकरदन जालना 431114
टाकळी बाजड वालसा खालसा बीओ भोकरदन जालना 431215
टाकळी भोकरदन बाभूळगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431114
टाकळी हिवरडी वालसा खालसा बीओ भोकरदन जालना 431215
टाकळी कोलते बडोद बाजार एस ओ भोकरदन जालना 431134
तळेगाव बडोद बाजार एस ओ भोकरदन जालना 431134
तळणी दानापूर बी.ओ भोकरदन जालना 431114
तांदुळवाडी तांडा बाजार बीओ भोकरदन जालना 431135
तपोवन लोंगाव बीओ भोकरदन जालना 431215
ठिगळखेडा टेंभुर्णी एसओ (जालना) भोकरदन जालना 431208
उमरखेडा लोंगाव बीओ भोकरदन जालना 431215
वजीरखेडा पिंपळगाव कोलते बी.ओ भोकरदन जालना 431134
विरेगाव भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
विझोरा शिवना सो भोकरदन जालना 431132
वधोड तांगडा शिवना सो भोकरदन जालना 431132
वाढोना शिवना सो भोकरदन जालना 431132
वाडी Bk. तडेगाव बी.ओ भोकरदन जालना 431215
वाडी ख वाडी बीके बीओ भोकरदन जालना 431114
वाडशेड दानापूर बी.ओ भोकरदन जालना 431114
वाकडी कठोरा बी.ओ भोकरदन जालना 431114
वळसा डवरगाव भोकरदन सो भोकरदन जालना 431114
वालसा वडाळा वालसा वडाळा बीओ भोकरदन जालना 431114
वालसाखलसा वालसा खालसा बीओ भोकरदन जालना 431215
वळसावंगी शिवना सो भोकरदन जालना 431132
वरुड बी.के वरूड बीके बीओ भोकरदन जालना 431114
अंतरवाला बी.के. पारडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
अंतरवली राठी राणी उंचेगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
अंतरवली टेंभी कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
अंतरवालीदाई पानेवाडी बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
अरगडेगव्हाण पिंपरखेडा (Bk) BO घनसावंगी जालना 431211
आवलगाव Bk. अंबड सो घनसावंगी जालना 431204
आवलगाव ख. पानेवाडी बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
बाचेगाव तीर्थपुरी बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
बहिरेगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
बनेगाव ताधडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
बेलवाडी कंधाराई परतूर बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
भादली ख. कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
भद्रेगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
भाईगव्हाण तीर्थपुरी बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
भेंडाळा तांडा कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
भोगगाव मंगरूळ बी.ओ घनसावंगी जालना 431211
भुतेगाव कार्ला बीओ घनसावंगी जालना 431207
बोडखा बी.के. घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
बोळेगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
बोंधळापुरी ताधडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
बोरगाव ख. जिरडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
चापडगाव राणी उंचेगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
चित्रवडगाव कराडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
डहाळेगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
दहेगाव देवी ताधडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
दहिगव्हाण बी.के. घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
दैठणा बी.के. दहीपुरी बीओ घनसावंगी जालना 431204
दैठणा ख. तीर्थपुरी बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
देवळी अंबड घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
देवळी परतूर रांजणी एस.ओ. (जालना) घनसावंगी जालना 431207
देवडी हदगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
देविवरा घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
देवनगर ढाकेफळ बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
ढाकेफळ घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
धनेगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
डोन्सी बी.के. घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
डोणसी तांडा क्र.1 घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
डोणसी तांडा क्र.2 घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
एकरुखा घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
गधे सावरगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
घनसावंगी घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
घोन्सी ख. मच्छिंद्र चिंचोली बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
गुण नाईक तांडा घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
गुंज बी.के. कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
गुंज बी.के. गुंज बीके बीओ घनसावंगी जालना 431211
गुरु पिंपरी अंबड सो घनसावंगी जालना 431204
हातडी रांजणी एस.ओ. (जालना) घनसावंगी जालना 431207
जांब समर्थ जाम समर्थ बो घनसावंगी जालना 431211
जांब समर्थ कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
जिरडगाव जिरडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
जिरडगाव रांजणी एस.ओ. (जालना) घनसावंगी जालना 431207
जोगलादेवी रामसगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
कंडारी अंबड पिंपरखेडा (Bk) BO घनसावंगी जालना 431211
कंडारी परतूर रांजणी एस.ओ. (जालना) घनसावंगी जालना 431207
कराडगाव कराडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
कराडगाव रांजणी एस.ओ. (जालना) घनसावंगी जालना 431207
खडका पिंपरखेडा (Bk) BO घनसावंगी जालना 431211
खडकवडी घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
खालापुरी बोडखा बीके बीओ घनसावंगी जालना 431209
खापरदेवविवरा घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
कोथळा बी.के. जाम समर्थ बो घनसावंगी जालना 431211
कोठी अंतरवली टेंभी बी.ओ घनसावंगी जालना 431211
कृष्णनगर राणी उंचेगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
कृष्णापूरवाडी घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
कुंभार पिंपळगाव कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
कुंभार पिंपळगाव अंतरवली टेंभी बी.ओ घनसावंगी जालना 431211
लमणवाडी कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
लिंबी कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
लिंबोणी पिंपरखेडा (Bk) BO घनसावंगी जालना 431211
मच्छिंद्रनाथ चिंचोली घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
माहेरजावला पानेवाडी बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
मंडळ बोडखा बीके बीओ घनसावंगी जालना 431209
मंगरूळ कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
मंगरूळ मंगरूळ बी.ओ घनसावंगी जालना 431211
मंगू जळगाव गुरु पिंपरी बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
मासेगाव कंधाराई परतूर बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
मेनेपुरी राणी उंचेगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
मोहपुरी ताधडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
मुढेगाव अंबड सो घनसावंगी जालना 431204
मुद्रेगाव मंगरूळ बी.ओ घनसावंगी जालना 431211
मुरमा तीर्थपुरी बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
मुर्ती कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
नागोबाचीवाडी गुंज बीके बीओ घनसावंगी जालना 431211
निपाणी पिंपळगाव दहीपुरी बीओ घनसावंगी जालना 431204
पाडुली बी.के. कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
पाडुली ख. कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
पानेवाडी अंबड सो घनसावंगी जालना 431204
पांगरा जिरडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
पांगरा तांडी घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
पारडगाव पारडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
पिंपरखेड बी.के. कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
पिंपरखेड बी.के. पिंपरखेडा (Bk) BO घनसावंगी जालना 431211
पिरगैबवाडी ढाकेफळ बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
राहेरा घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
राजा टाकळी कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
राजा टाकळी राजा टाकळी बी.ओ घनसावंगी जालना 431211
राजेगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
राजूरकरकोठा राजा टाकळी बी.ओ घनसावंगी जालना 431211
रामसगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
रामगव्हाण ख. घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
राणी उंचेगाव अंबड सो घनसावंगी जालना 431204
रांजणी रांजणी एस.ओ. (जालना) घनसावंगी जालना 431207
रांजणीवाडी रांजणी एस.ओ. (जालना) घनसावंगी जालना 431207
रावना अंबड सो घनसावंगी जालना 431204
सकळगाव जाम समर्थ बो घनसावंगी जालना 431211
सर्पगव्हाण पानेवाडी बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
शेवगळ अंबड सो घनसावंगी जालना 431204
शेवता रामसगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
शिंदेवडगाव पानेवाडी बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
शिवणगाव कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
श्रीपतधामणगाव कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
सिद्धेश्वर पिंपळगाव ताधडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
सिंदखेड वाघरूळ बी.ओ घनसावंगी जालना 431213
सौंदलगाव Bk. रामसगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431209
तळेगाव राणी उंचेगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431204
तीर्थपुरी घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
उक्कडगाव राजा टाकळी बी.ओ घनसावंगी जालना 431211
विरेगवाहन जाम समर्थ बो घनसावंगी जालना 431211
विरेगव्हाण तांडा कुंभार पिंपळगाव सो घनसावंगी जालना 431211
वाडी रामसगाव घनसावंगी सो घनसावंगी जालना 431209
यावल पिंपरी जिरडगाव बी.ओ घनसावंगी जालना 431207
यावल पिंपरी तांडा रांजणी एस.ओ. (जालना) घनसावंगी जालना 431207
येवला रांजणी एस.ओ. (जालना) घनसावंगी जालना 431207
आधा भरज बीओ जाफराबाद जालना 431206
आलंड हिवरा काबली बीओ जाफराबाद जालना 431208
आंबेवाडी टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
अंधारी जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
औरादखेडा जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
असई वरूड केएच बीओ जाफराबाद जालना 431206
बेलोरा जानेफळ बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
भरडखडे सिपोरा अंभोरा बीओ जाफराबाद जालना 431206
भरज बी.के. भरज बीओ जाफराबाद जालना 431206
भरज ख. भरज बीओ जाफराबाद जालना 431206
भातोडी टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
भोरखेडा वरूड केएच बीओ जाफराबाद जालना 431206
बोरगाव Bk. जानेफळ बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
बोरगाव मठ जानेफळ बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
बोरी ख. जानेफळ बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
बोरखेडी चिंच टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
बोरखेडी गायकी जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
ब्रम्हपुरी कुंभारझरी बी.ओ जाफराबाद जालना 431208
बुटखेडा अकोला बी.ओ जाफराबाद जालना 431208
चापनेरा जानेफळ बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
चिंचखेडा जानेफळ बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
दहिगाव तपोवन गोंधण बी.ओ जाफराबाद जालना 431208
डवरगाव जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
देवळे गव्हाण टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
देवळे गव्हाण देऊळगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431215
देवळगाव उगले जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
देवुलझरी सिपोरा अंभोरा बीओ जाफराबाद जालना 431206
धोंडखेडा जानेफळ बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
डोलखेडा बी.के. टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
डोलखेडा ख. सिपोरा अंभोरा बीओ जाफराबाद जालना 431206
डोणगाव टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
डोणगाव डोणगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431215
गाडेगव्हाण टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
गणेशपूर जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
गारखेडा जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
गव्हाण संगमेश्वर भोकरदन सो जाफराबाद जालना 431114
घनखेडा वरूड केएच बीओ जाफराबाद जालना 431206
गोकुळवाडी जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
गोंधनखेडा जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
गोपी खासगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
हनुमंत खेडा हिवरा काबली बीओ जाफराबाद जालना 431208
हरपला जानेफळ बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
हिवरा कवळी हिवरा काबली बीओ जाफराबाद जालना 431208
हिवराबळी जानेफळ बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
जाफराबाद जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
जाफ्राबाद जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
जानेफळ जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
जावखेडा वरूड केएच बीओ जाफराबाद जालना 431206
जावखेडा जावखेडा बी.ओ जाफराबाद जालना 431215
कचनेरा टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
काळेगाव कुंभारझरी बी.ओ जाफराबाद जालना 431208
खामखेडा जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
खानापूर टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
खापरखेडा भरज बीओ जाफराबाद जालना 431206
खासगाव खासगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
किन्ही अकोला बी.ओ जाफराबाद जालना 431208
कोळेगाव वरूड बीके बीओ जाफराबाद जालना 431206
कोल्हापूर माहोरा बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
कोनाड वरूड बीके बीओ जाफराबाद जालना 431206
कुंभारी खासगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
कुंभारझरी कुंभारझरी बी.ओ जाफराबाद जालना 431208
कुसळी जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
माहोरा खासगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
मंगरुळ सिपोरा अंभोरा बीओ जाफराबाद जालना 431206
मेरखेडा खासगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
म्हसरूल वरूड केएच बीओ जाफराबाद जालना 431206
नलविहिरा हिवरा काबली बीओ जाफराबाद जालना 431208
नांदखेडा अकोला बी.ओ जाफराबाद जालना 431208
निमखेडा बी.के. टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
निमखेडा ख. टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
निवडुंगा टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
पापळ टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
पासोडी जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
पिंपळ खुंटा जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
पिंपळगाव कड वरूड केएच बीओ जाफराबाद जालना 431206
पोखरी शिवना सो जाफराबाद जालना 431132
रास्तल भरज बीओ जाफराबाद जालना 431206
रेपाला जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
रुपखेडा बी.के. टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
रुपखेडा ख टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
संजोल वरूड बीके बीओ जाफराबाद जालना 431206
सातेफळ अकोला बी.ओ जाफराबाद जालना 431208
सावंगी जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
सावरगाव हिवरा काबली बीओ जाफराबाद जालना 431208
सावरखेडा खासगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
सावरखेडा गोंधन सिपोरा अंभोरा बीओ जाफराबाद जालना 431206
सवासनी खासगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
सिंदी खासगाव बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
सिपोरा सिपोरा अंभोरा बीओ जाफराबाद जालना 431206
सिराला टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
सोनगिरी वरूड बीके बीओ जाफराबाद जालना 431206
सोनखेडा सिपोरा अंभोरा बीओ जाफराबाद जालना 431206
टाकळी भोकरदन सो जाफराबाद जालना 431114
तपोवन गोंधण टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
टेंभुर्णी टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
तोंडोली भोकरदन सो जाफराबाद जालना 431114
वरखेडा विरो जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
वरुड ख. जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
वडाळा माहोरा बी.ओ जाफराबाद जालना 431206
वाढोना टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
वानखेडा जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
वरखेडा (फिरंगी) टेंभुर्णी एसओ (जालना) जाफराबाद जालना 431208
वरुड बी.के. जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
वरुड बी.के. वरूड बीके बीओ जाफराबाद जालना 431206
वीरखेडा भालकी जाफराबाद एस ओ जाफराबाद जालना 431206
येवता माहोरा बी.ओ जाफराबाद जालना 431104
अहंकार देवलगाव जालना मु जालना जालना 431203
आंबेडकरवादी जालना मु जालना जालना 431203
अंतरवाला (जालना) काजला बीओ जालना जालना 431213
अंतरवाला सिंदखेड मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
बाबर पोखरी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
बाजी उमराड वखारी बी.ओ जालना जालना 431213
बाजी उमराड तांडा वखारी बी.ओ जालना जालना 431213
बापकाळ जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
बापकाळ रामनगर सो जालना जालना 431214
बाथन बी.के. दुधना केळगाव बी.ओ जालना जालना 431213
बेथलाम रेवगाव बी.ओ जालना जालना 431213
भानुनायक तांडा (सिद्ध.) करमाड बी.ओ जालना जालना 431154
भाटेपुरी भाटेपुरी बी.ओ जालना जालना 431214
भातखेडा खामगाव बी.ओ जालना जालना 431215
भिलपुरी ख. मौजपुरी बी.ओ जालना जालना 431214
बीबी सिओली बीओ जालना जालना 431214
बोरगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
बोरगाव रामनगर सो जालना जालना 431214
बोरखेडी पिरकल्याण बी.ओ जालना जालना 431213
ब्राम्हणखेडा पिरकल्याण बी.ओ जालना जालना 431213
चांदाई एको चांदई इको बीओ जालना जालना 431215
चितळी पुतली जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
दहीफळ मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
डांबरी चिटली पुतली बी.ओ जालना जालना 431214
दरेगाव (जालना) बोरगाव बी.ओ जालना जालना 431214
दरेगाव (नेर) जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
देवमूर्ती जालना मु जालना जालना 431203
धागी बोरगाव बी.ओ जालना जालना 431214
धांडेगाव उटवाड बी.ओ जालना जालना 431214
धानोरा हस्तेपिंपळगाव बी.ओ जालना जालना 431214
धारा पाथरुड बी.ओ जालना जालना 431214
धारकल्याण पिरकल्याण बी.ओ जालना जालना 431213
धावेडी गोंदेगाव बी.ओ जालना जालना 431213
दुधना काळेगाव दुधना केळगाव बी.ओ जालना जालना 431213
एरंडवडगाव सिओली बीओ जालना जालना 431214
गणेशपूर मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
गवळी पोखरी जालना मु जालना जालना 431203
घाणेवाडी जालना मु जालना जालना 431203
घेटूली चिटली पुतली बी.ओ जालना जालना 431214
घोडेगाव हस्तेपिंपळगाव बी.ओ जालना जालना 431214
गोकुळनगर जालना मु जालना जालना 431203
गोलपांगरी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
गोलपांगरी गोळापांगरी बी.ओ जालना जालना 431213
गोलवाडी गोळापांगरी बी.ओ जालना जालना 431213
गोंदेगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
गुंडेवाडी जामवाडी बी.ओ जालना जालना 431213
हडप सावरगाव हडप बी.ओ जालना जालना 431214
हस्तेपिंपळगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
हातवान हिवरा रोशनगाव बो जालना जालना 431207
हिस्वान बी.के. हिस्वान बीओ जालना जालना 431207
हिस्वान ख. हिस्वान बीओ जालना जालना 431207
हिवरा रोशनगाव हिवरा रोशनगाव बो जालना जालना 431207
हिवर्डी हस्तेपिंपळगाव बी.ओ जालना जालना 431214
इंदेवाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
इस्लामवाडी पाचन वडगाव बी.ओ जालना जालना 431213
जैतापूर मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
जळगाव पिरकल्याण बी.ओ जालना जालना 431213
जालना जालना मु जालना जालना 431203
जामवाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
कचरेवाडी पाचन वडगाव बी.ओ जालना जालना 431213
कडवंची नवहा बीओ जालना जालना 431213
कैलासनगर बोरगाव बी.ओ जालना जालना 431214
काकडा नेर बी.ओ जालना जालना 431214
कारला रांजणी एस.ओ. (जालना) जालना जालना 431207
कारला कार्ला बीओ जालना जालना 431207
कौठा रांजणी एस.ओ. (जालना) जालना जालना 431207
खांबेवाडी बोरगाव बी.ओ जालना जालना 431214
खानापुरी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
खानापुरी रामनगर सो जालना जालना 431214
खराटी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
खरपुडी जालना मु जालना जालना 431203
खोडेपुरी उटवाड बी.ओ जालना जालना 431214
कोलवाडी बोरगाव बी.ओ जालना जालना 431214
कुंबेफळ बी.के. वाघरूळ बी.ओ जालना जालना 431213
कुंभेफळ शिंदखेड वाघरूळ बी.ओ जालना जालना 431213
लोंढ्याचीवाडी जालना मु जालना जालना 431203
मजरेवाडी शिंदेकेळगाव बी.ओ जालना जालना 431214
मालेगाव ख. जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
माळी पिंपळगाव हिस्वान बीओ जालना जालना 431207
मलशेंद्रा बावणे पांगरी बीओ जालना जालना 431215
ममदाबाद कार्ला बीओ जालना जालना 431207
मानेगाव जहांगीर मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
मानेगाव खालसा मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
मौजपुरी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
मोहाडी नेर बी.ओ जालना जालना 431214
मोतीगव्हाण मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
नागापूर सिओली बीओ जालना जालना 431214
नांदापूर नवहा बीओ जालना जालना 431213
नसडगाव उटवाड बी.ओ जालना जालना 431214
नवहा जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
नवहा उसवड बीओ जालना जालना 431504
नेर जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
निधोना जालना मु जालना जालना 431203
निपाणी पोखरी उटवाड बी.ओ जालना जालना 431214
निरखेडा मौजपुरी बी.ओ जालना जालना 431214
पाचनवडगाव पाचन वडगाव बी.ओ जालना जालना 431213
पाहेगाव पाथरुड बी.ओ जालना जालना 431214
पळसखेडा बोरगाव बी.ओ जालना जालना 431214
पानशेंद्र जामवाडी बी.ओ जालना जालना 431213
पारेगाव मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
पश्‍ता सिओली बीओ जालना जालना 431214
पत्रा तांडा जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
पात्रुड जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
पिंपळवाडी सिओली बीओ जालना जालना 431214
पिंपरी डुकरी उटवाड बी.ओ जालना जालना 431214
पिरकल्याण जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
पिरपिंपळगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
पोकलवडगाव पाचन वडगाव बी.ओ जालना जालना 431213
पोखरी शिंदखेड वाघरूळ बी.ओ जालना जालना 431213
पोखरी शिंगाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
पुणेगाव हिस्वान बीओ जालना जालना 431207
रायगव्हाण जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
रामेश्वर जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
रामनगर जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
रणमूर्ती जालना मु जालना जालना 431203
रेवगाव रेवगाव बी.ओ जालना जालना 431213
रोहनवाडी जालना मु जालना जालना 431203
साळेगाव (जालना) मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
साळेगाव (नेर) जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
सामनगाव काजला बीओ जालना जालना 431213
सरवाडी (जालना) पाचन वडगाव बी.ओ जालना जालना 431213
सरवाडी (नेर) नेर बी.ओ जालना जालना 431214
सावंगी तळण पाथरुड बी.ओ जालना जालना 431214
सावरगाव भेगडे सिओली बीओ जालना जालना 431214
सावरगाव हडप जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
सेवली सिओली बीओ जालना जालना 431214
शंभू सावरगाव नेर बी.ओ जालना जालना 431214
शेवगा नेर बी.ओ जालना जालना 431214
शिवानी तांडा नेर बी.ओ जालना जालना 431214
शिवनगर पाथरुड बी.ओ जालना जालना 431214
शिवनी नेर बी.ओ जालना जालना 431214
श्रीकृष्णनगर जामवाडी बी.ओ जालना जालना 431213
सिंधी काळेगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
सिरसवाडी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
सोलगव्हाण हिवरा रोशनगाव बो जालना जालना 431207
सोमनाथ पिरकल्याण बी.ओ जालना जालना 431213
सोनदेव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
टाकरवान मानेगाव बी.ओ जालना जालना 431214
तांदुळवाडी जालना मु जालना जालना 431203
ताटेवाडी पीर पिंपळगाव बो जालना जालना 431213
थार गोंदेगाव बी.ओ जालना जालना 431213
थेरगाव भाटेपुरी बी.ओ जालना जालना 431214
थेरगाव रामनगर सो जालना जालना 431214
उखळी पाथरुड बी.ओ जालना जालना 431214
उमरी पाथरुड बी.ओ जालना जालना 431214
उतावद जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
विरेगाव चिटली पुतली बी.ओ जालना जालना 431214
वडगाव वाघरूळ बी.ओ जालना जालना 431213
वाडीवाडी रांजणी एस.ओ. (जालना) जालना जालना 431207
वाघरूळ (जहागीर) जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
वखारी जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
वनाडगाव जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
वंजार उमराड गोंदेगाव बी.ओ जालना जालना 431213
वरखेडा वाघरूळ बी.ओ जालना जालना 431213
वरखेडा जालना रेल्वे स्टेशन एस ओ जालना जालना 431213
वरुड नवहा बीओ जालना जालना 431213
वाझर रांजणी एस.ओ. (जालना) जालना जालना 431207
अकणी अकानी बीओ मंठा जालना 431504
अंभोडा कदम पांगरी बीके बीओ मंठा जालना 431504
अंभोरे शेळके वैद्य वडगाव बी.ओ मंठा जालना 431501
अर्दा खारी मंठा एस ओ मंठा जालना 431504
अर्दा टोळाजी पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
अर्वा पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
आवलगाव केंधळी बीओ मंठा जालना 431504
बार्बाडा अकानी बीओ मंठा जालना 431504
बेलोरा बेलोरा बीओ मंठा जालना 431501
भुलखंडा पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
भुवन बेलोरा बीओ मंठा जालना 431501
ब्रम्हनाथ तांडा बाबुलतारा बी.ओ मंठा जालना 431501
दाहा किर्ला बी.ओ मंठा जालना 431504
दहिफळ खंदारे दहिफळ बी.ओ मंठा जालना 431504
देवगाव खवटे देवगाव बी.ओ मंठा जालना 431504
देवगाव बो देवगाव बी.ओ मंठा जालना 431504
देवठाणा मंठा मंठा एस ओ मंठा जालना 431504
देवठाणा उसवड तळणी बी.ओ मंठा जालना 431504
धोंडे पिंपळगाव पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
दुधा किर्ला बी.ओ मंठा जालना 431504
एरंडेश्वर जयपूर बीओ मंठा जालना 431501
गणेशपूर वैद्य वडगाव बी.ओ मंठा जालना 431501
गरटेकी तांडा दहिफळ बी.ओ मंठा जालना 431504
गेवराई मंठा एस ओ मंठा जालना 431504
गुलखंड पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
गुलखंड तांडा पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
हनवत खेडा दहिफळ बी.ओ मंठा जालना 431504
हातवान केंधळी बीओ मंठा जालना 431504
हेलास हेलास बीओ मंठा जालना 431504
हेलासवाडी हेलास बीओ मंठा जालना 431504
हिवरखेडा अकानी बीओ मंठा जालना 431504
इंचा तळणी बी.ओ मंठा जालना 431504
जयपूर जयपूर बीओ मंठा जालना 431501
जांभरुण किर्ला बी.ओ मंठा जालना 431504
कानडी तळणी बी.ओ मंठा जालना 431504
कानफोडी पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
कर्नावल हेलास बीओ मंठा जालना 431504
कठाळा बी.के. पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
कठाळा ख. पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
केदारवाकडी गोमेवाकडी बी.ओ मंठा जालना 431503
केहलवडगाव देवगाव बी.ओ मंठा जालना 431504
केंधळी केंधळी बीओ मंठा जालना 431504
खारी आरडा पाटोदा बी.ओ मंठा जालना 431503
खोराड सावंगी के. सावंगी बी.ओ मंठा जालना 431504
खोरवड उसवड बीओ मंठा जालना 431504
किनखेडा उसवड बीओ मंठा जालना 431504
किर्ला किर्ला बी.ओ मंठा जालना 431504
किर्तापूर उसवड बीओ मंठा जालना 431504
कीर्तापूर तांडा उसवड बीओ मंठा जालना 431504
कोकरसा जयपूर बीओ मंठा जालना 431501
कोकरंबा तळणी बी.ओ मंठा जालना 431504
लॉनी पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
लिंबेवडगाव पाटोदा बी.ओ मंठा जालना 431503
लिंबखेडा दहिफळ बी.ओ मंठा जालना 431504
लिंबोना पिंपरखेडा बी.ओ मंठा जालना 431504
माहोरा जयपूर बीओ मंठा जालना 431501
मालेगाव जयपूर बीओ मंठा जालना 431501
मालसावंगी के. सावंगी बी.ओ मंठा जालना 431504
मंगरूळ इडोली बीओ मंठा जालना 431504
मंठा मंठा एस ओ मंठा जालना 431504
मेसखेडा मंठा एस ओ मंठा जालना 431504
मोसा पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
मुरुमखेडा पिंपरखेडा बी.ओ मंठा जालना 431504
नायगाव पो.बाम्हणी देवगाव बी.ओ मंठा जालना 431504
नायगाव पो.सेवली देवगाव बी.ओ मंठा जालना 431504
नान्सी इडोली बीओ मंठा जालना 431504
पाकणी अकानी बीओ मंठा जालना 431504
पांढुर्णा पिंपरखेडा बी.ओ मंठा जालना 431504
पांगरा गदाधे मंठा एस ओ मंठा जालना 431504
पांगरी (गोसावी) पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
पांगरी बी.के. पांगरी गोसावी बी.ओ मंठा जालना 431501
पांगरी बी.के. पांगरी बीके बीओ मंठा जालना 431504
पांगरी ख. पांगरी बीके बीओ मंठा जालना 431504
पश्चिम तांडा के. सावंगी बी.ओ मंठा जालना 431504
पाटोदा बी.के. पाटोदा बी.ओ मंठा जालना 431503
पाटोदा ख. पाटोदा बी.ओ मंठा जालना 431503
पेवा उसवड बीओ मंठा जालना 431504
पिंपरखेडा खराबे पिंपरखेडा बी.ओ मंठा जालना 431504
पोखाई कंधाळी पांगरी बीके बीओ मंठा जालना 431504
पोखरी टकले बेलोरा बीओ मंठा जालना 431501
पोखरी टकले वैद्य वडगाव बी.ओ मंठा जालना 431501
पोखासगे जयपूर बीओ मंठा जालना 431501
पूर्वतांड के. सावंगी बी.ओ मंठा जालना 431504
रामतीर्थ पांगरी बीके बीओ मंठा जालना 431504
रानमाळा हेलास बीओ मंठा जालना 431504
सरकापे बेलोरा बीओ मंठा जालना 431501
सासखेडा किर्ला बी.ओ मंठा जालना 431504
शंकर नगर पाटोदा बी.ओ मंठा जालना 431503
शिवनगिरी जयपूर बीओ मंठा जालना 431501
सिरपूर तळणी बी.ओ मंठा जालना 431504
टाकळखोपा तळणी बी.ओ मंठा जालना 431504
तळेगाव देवगाव बी.ओ मंठा जालना 431504
तळणी तळणी बी.ओ मंठा जालना 431504
तळतोंडी पिंपरखेडा बी.ओ मंठा जालना 431504
ठेंगेवडगाव मंठा एस ओ मंठा जालना 431504
टोकवाडी हेलास बीओ मंठा जालना 431504
तुपा किर्ला बी.ओ मंठा जालना 431504
उमरखेडा मंठा एस ओ मंठा जालना 431504
उसवड (देवठाणा) उसवड बीओ मंठा जालना 431504
वैद्यवडगाव वैद्य वडगाव बी.ओ मंठा जालना 431501
वीरगवन पांगरी बीके बीओ मंठा जालना 431504
विडोली बी.के. इडोली बीओ मंठा जालना 431504
वडगाव सरहदू तळणी बी.ओ मंठा जालना 431504
वाधेगाव (पांढुर्णा) पिंपरखेडा बी.ओ मंठा जालना 431504
वाघाळा तळणी बी.ओ मंठा जालना 431504
वाघोडा वैद्य वडगाव बी.ओ मंठा जालना 431501
वाघोडा तांडा वैद्य वडगाव बी.ओ मंठा जालना 431501
वांजोळा इडोली बीओ मंठा जालना 431504
वरुड वैद्य वडगाव बी.ओ मंठा जालना 431501
वाटूर तांडा वाटूर बीओ मंठा जालना 431501
वाझर सरकटे बेलोरा बीओ मंठा जालना 431501
विरगव्हाण वाटूर बीओ मंठा जालना 431501
अकोली रायगव्हाण बी.ओ परतूर जालना 431507
अंबा अंबा बीओ परतूर जालना 431501
अंबा अंबा बीओ परतूर जालना 431512
आनंदवाडी आनंदवाडी बी.ओ परतूर जालना 431501
आनंदगाव लोणी बीओ परतूर जालना 431507
आंगळगाव शेलगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
अंतरवाला के. हदगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
आसनगाव पांडे पोखरी बी.ओ परतूर जालना 431507
आष्टी आष्टी एसओ (जालना) परतूर जालना 431507
बाबाई चिटली पुतली बी.ओ परतूर जालना 431214
बाबुलतारा बाबुलतारा बी.ओ परतूर जालना 431501
बामणी आनंदवाडी बी.ओ परतूर जालना 431501
बनाचीवाडी P. धामणगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
ब्राम्हणवाडी रायगव्हाण बी.ओ परतूर जालना 431507
ब्रम्हवडगाव रोहिना बी.ओ परतूर जालना 431501
चांगतपुरी गोळेगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
चतुर्वेदेश्वर P. धामणगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
चिंचोली उस्मानपूर बी.ओ परतूर जालना 431502
दहिफळ भोंगाणे वाटूर बीओ परतूर जालना 431501
दैठणा बी.के. सृष्टी बी.ओ परतूर जालना 431501
दैठणा ख. सृष्टी बी.ओ परतूर जालना 431501
डवला सातोना सो परतूर जालना 431502
धोणवाडी पांडे पोखरी बी.ओ परतूर जालना 431507
डोल्हारा बाबुलतारा बी.ओ परतूर जालना 431501
एकरुखा रोहिना बी.ओ परतूर जालना 431501
एदलापूर वाटूर बीओ परतूर जालना 431501
गणेशपूर वैद्य वडगाव बी.ओ परतूर जालना 431501
गणेशपूर शेलगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
गोळेगाव गोळेगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
गोळेगाव आष्टी एसओ (जालना) परतूर जालना 431507
हदगाव तांडा के. हदगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
हनवडी शेलगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
हस्तूर तांडा रायगव्हाण बी.ओ परतूर जालना 431507
हातडी हातडी बीओ परतूर जालना 431501
कनकवाडी गोळेगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
कनकवाडी लोणी बीओ परतूर जालना 431507
कंडारी वाटूर बीओ परतूर जालना 431501
करहाळा लिंगसा बीओ परतूर जालना 431501
कताळा लिंगसा बीओ परतूर जालना 431501
कवजवाला बाबुलतारा बी.ओ परतूर जालना 431501
खडकी वाटूर बीओ परतूर जालना 431501
खांडवी खांडवी बी.ओ परतूर जालना 431502
खांडवीवाडी खांडवी बी.ओ परतूर जालना 431502
कोकाटे हदगाव के. हदगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
कोकाटे हदगाव आष्टी एसओ (जालना) परतूर जालना 431507
कोरेगाव रोहिना बी.ओ परतूर जालना 431501
लांडकदरा तांडा लोणी बीओ परतूर जालना 431507
लिहित पिंपरी रायगव्हाण बी.ओ परतूर जालना 431507
लिंगसा लिंगसा बीओ परतूर जालना 431501
लोणी ख. आष्टी एसओ (जालना) परतूर जालना 431507
लोणी ख. लोणी बीओ परतूर जालना 431507
मापेगाव Bk. मापेगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
मापेगाव ख. मापेगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
मसाला अंबा बीओ परतूर जालना 431501
मसला अंबा बीओ परतूर जालना 431512
मावपाटोडा पाटोदा माव बी.ओ परतूर जालना 431501
नागापूर रोहिना बी.ओ परतूर जालना 431501
नांद्रा अंबा बीओ परतूर जालना 431512
नाथरा अंबा बीओ परतूर जालना 431501
पळशी लोणी बीओ परतूर जालना 431507
पांडेपोखरी आष्टी एसओ (जालना) परतूर जालना 431507
पांडेपोखरी पांडे पोखरी बी.ओ परतूर जालना 431507
परातवाडी पांडे पोखरी बी.ओ परतूर जालना 431507
पारधी मापेगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
परतूर परतूर सो परतूर जालना 431501
पाटोदा पाटोदा माव बी.ओ परतूर जालना 431501
फुलवाडी रायगव्हाण बी.ओ परतूर जालना 431507
पिंपळी धामणगाव P. धामणगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
पिंपळी धामणगाव आष्टी एसओ (जालना) परतूर जालना 431507
पिंपरखेडा (गरड) वाटूर बीओ परतूर जालना 431501
पिंप्रुळा Bk. सृष्टी बी.ओ परतूर जालना 431501
रायगव्हाण रायगव्हाण बी.ओ परतूर जालना 431507
रायगव्हाण आष्टी एसओ (जालना) परतूर जालना 431507
रायपूर वारफल बीओ परतूर जालना 431501
राणीवाहेगाव मापेगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
रेवळगाव उस्मानपूर बी.ओ परतूर जालना 431502
रोहिना बी.के. रोहिना बी.ओ परतूर जालना 431501
रोहिना ख. रोहिना बी.ओ परतूर जालना 431501
साळगाव उस्मानपूर बी.ओ परतूर जालना 431502
संकणपुरी P. धामणगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
सातारा वाहेगाव लोणी बीओ परतूर जालना 431507
सातोना बी.के. सातोना सो परतूर जालना 431502
सातोना ख. सातोना सो परतूर जालना 431502
सावंगी गंगा किनारा नाथरा बी.ओ परतूर जालना 431506
सावरगाव Bk. P. धामणगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
शेलगाव शेलगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
शेरगा आनंदवाडी बी.ओ परतूर जालना 431501
शिरधर जावळा केंधळी बीओ परतूर जालना 431504
शिरोडा हातडी बीओ परतूर जालना 431501
सृष्टी सृष्टी बी.ओ परतूर जालना 431501
सृष्टी तांडा सृष्टी बी.ओ परतूर जालना 431501
सिंगोना आनंदवाडी बी.ओ परतूर जालना 431501
सिरसगाव वारफल बीओ परतूर जालना 431501
सोयजना आनंदवाडी बी.ओ परतूर जालना 431501
सुरुमगाव सृष्टी बी.ओ परतूर जालना 431501
टाकळी रंगोपंत उस्मानपूर बी.ओ परतूर जालना 431502
तोरणा शेलगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
उस्मानपूर उस्मानपूर बी.ओ परतूर जालना 431502
वैद्य वडगाव वैद्य वडगाव बी.ओ परतूर जालना 431501
वोंदेगाव मापेगाव बी.ओ परतूर जालना 431502
वडारवाडी हातडी बीओ परतूर जालना 431501
वडारवाडी P. धामणगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
वाढोना रोहिना बी.ओ परतूर जालना 431501
वाघाडी बाबुलतारा बी.ओ परतूर जालना 431501
वाहेगाव सातारा सृष्टी बी.ओ परतूर जालना 431501
वाहेगाव सृष्टी के. हदगाव बी.ओ परतूर जालना 431507
वैजोडा रोहिना बी.ओ परतूर जालना 431501
चालखेड हातडी बीओ परतूर जालना 431501
वारफल वारफल बीओ परतूर जालना 431501
वरफळवाडी वारफल बीओ परतूर जालना 431501
वाटूर वाटूर बीओ परतूर जालना 431501
येनोरा पाटोदा माव बी.ओ परतूर जालना 431501