बंद

श्री वैभव कुलकर्णि

डी.पी.ओ (मानव विकास)

प्रशासकीय इमारत, सर्वे नं. 488, बायपास रोड, जालना 431203

ईमेल : dpohdijalna[at]gmail[dot]com
पदनाम : जिल्हा नियोजन अधिकारी
दूरध्वनी : 02482-225606