बंद

श्रीमती रीना बसैये

DSO

प्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना.

ईमेल : dsojalna11[at]gmail[dot]com
पदनाम : जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी
दूरध्वनी : 02482-225311