बंद

श्रीमती शर्मिला भोसले

शर्मिला भोसले

प्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना.


पदनाम : उपजिल्‍हाधिकारी (सामान्‍य)
दूरध्वनी : 02482-224400