बंद

डॉ. विजय राठोड भा.प्र.से.

Vijay

प्रशासकीय इमारत, सर्वे क्रमांक - 488, बायपास रोड, जालना

ईमेल : collector[dot]jalna[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
पदनाम : जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
दूरध्वनी : 02482-224700