काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, २०१८

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना, येथील आवक विभागात एक एच. पी. डॉक्युमेंट स्कॅनर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दिलेल्या ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जालना जिल्‍हयातील प्रथम फेरी व दोन फेर-लिलाव करुनही लिलावात न गेलेल्‍या 09 जिल्‍हास्‍तरीय व 13 संयुक्‍त अशा एकुण 22 वाळुघाटाच्‍या…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, जालना यांचेसाठी भाडे तत्वावर वाहन उपलब्ध करूण देणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
केरोसीन दरपत्रक १६/०२/२०१९

प्रकाशित केले : 18/02/2019

केरोसीन दरपत्रक १६/०२/२०१९

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी भु-संपादनाची अधिसुचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

टॅंकर द्वारे पीण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी टॅंकर धारकांकडुन ई-निवीदा मागविणेबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

ई ऑफीस कार्यक्रम अमलबजावणी व ई फेरफार अमलबजावणी करीता डिजिटल साईन सर्टिफीकेट खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत कंत्राटी स्वरुपात वैद्यकीय अधीकारी (मेडिकल को-ओर्डिनेटर ) पदासाठी निवड यादी

तपशील पहा