काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, २०१८

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दिनदायल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मौ.पाथरवाला बु., गोदी ता.अंबड व मौ.गोळेगांव ता.परतुर येथे जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाचे जाहीर प्रगटन.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना यांचे कक्षासाठी फर्निचर कामे करण्याकरिता दरपत्रक मागविणे बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

वाळुघाट लिलाव सन २०१८-१९ जाहीर प्रगटन (तृतीय फेरी)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी भु-संपादनाची अधिसुचना

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना, येथील आवक विभागात एक एच. पी. डॉक्युमेंट स्कॅनर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

तपशील पहा