बंद

मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेचे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय

मोतीबाग, रेल्वे उड्डाण पुलाजवळ जालना - 431203

ईमेल : mssjln[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02482-225332
वेबसाइट : http://www.mssacsjalna.com