बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
झेरॉक्स मशिन खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

झेरॉक्स मशिन खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत ( कॅनॉन, एच पी, सॅमसंग /  इतर)

03/07/2020 06/07/2020 पहा (421 KB)
भाडेतत्वावर वाहन उपलब्ध करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत (दुसरी वेळ)

गौण खनिज विभागाकरीता भाडेतत्वावर वाहन उपलब्ध करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत (दुसरी वेळ).

30/06/2020 09/07/2020 पहा (868 KB)
संग्रहित