बंद

समग्र शिक्षा अंतर्गत मुलीचे वसतीगृह ( कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय) प्रकार 1व ४ मध्ये करार तत्वावर शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची भरती बाबत शुद्धिपत्रक दि. १८/०२/२०२०

समग्र शिक्षा अंतर्गत मुलीचे वसतीगृह ( कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय) प्रकार 1व ४ मध्ये करार तत्वावर शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची भरती बाबत शुद्धिपत्रक दि. १८/०२/२०२०
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
समग्र शिक्षा अंतर्गत मुलीचे वसतीगृह ( कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय) प्रकार 1व ४ मध्ये करार तत्वावर शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची भरती बाबत शुद्धिपत्रक दि. १८/०२/२०२०

समग्र शिक्षा अंतर्गत मुलीचे वसतीगृह ( कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय) प्रकार 1व ४ मध्ये करार तत्वावर शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची भरती बाबत शुद्धिपत्रक दि. १८/०२/२०२०

18/02/2020 29/02/2020 पहा (294 KB)