बंद

सन २०२१-२२ करिता ताडी अनुज्ञप्त्या लिलाव नि निविदा (ई-लिलाव) पद्धतीद्वारे वितरीत करणे बाबत

सन २०२१-२२ करिता ताडी अनुज्ञप्त्या लिलाव नि निविदा (ई-लिलाव) पद्धतीद्वारे वितरीत करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०२१-२२ करिता ताडी अनुज्ञप्त्या लिलाव नि निविदा (ई-लिलाव) पद्धतीद्वारे वितरीत करणे बाबत

सन २०२१-२२ करिता ताडी अनुज्ञप्त्या लिलाव नि निविदा (ई-लिलाव) पद्धतीद्वारे वितरीत करणे बाबत

13/12/2021 24/12/2021 पहा (6 MB)