बंद

सन २०१९-२०२० करिता कार्यालयीन कामकाजाकरिता लेखन सामग्री व स्टेशंरी खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया करणे बाबत

सन २०१९-२०२० करिता कार्यालयीन कामकाजाकरिता लेखन सामग्री व स्टेशंरी खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सन २०१९-२०२० करिता कार्यालयीन कामकाजाकरिता लेखन सामग्री व स्टेशंरी खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया करणे बाबत

सन २०१९-२०२० करिता कार्यालयीन कामकाजाकरिता लेखन सामग्री व स्टेशंरी खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया करणे बाबत.

26/08/2019 02/09/2019 पहा (370 KB)