बंद

संगणक, प्रिंटर आणि स्कॅनर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

संगणक, प्रिंटर आणि स्कॅनर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
संगणक, प्रिंटर आणि स्कॅनर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

मा. जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक यांचे कक्षासाठी व अस्थापना शाखा करीता संगणक (लेनोवो, एचपी, सॅमसंग, एसर / इतर) , प्रिंटर (एचपी, सॅमसंग, रिको, कॅनॉन / इतर) आणि एचपी स्कॅनर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

18/01/2019 22/01/2019 पहा (699 KB)