बंद

संगणक, प्रिंटर आणि लोखंंडी कपाट खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

संगणक, प्रिंटर आणि लोखंंडी कपाट खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
संगणक, प्रिंटर आणि लोखंंडी कपाट खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाकरीता कॉम्प्युटर (लेनोवो, एचपी, सॅमसंग, एसर / इतर), प्रिंटर (एचपी, सॅमसंग, रीकोह, कॅनॉन / इतर) व लोखंंडी कपाट (3 x 7) खरेदी करण्यासाठी दर कराराबाबत.

05/11/2019 11/11/2019 पहा (495 KB)