संगणक खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

संगणक खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
संगणक खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे का-यालयाकरीता डेस्कटॉप संगणक (लेनोवो, एचपी, सॅमसंग, एसर,डेल / इतर)  खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

15/07/2019 20/07/2019 पहा (598 KB)