बंद

संगणक खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

संगणक खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
संगणक खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे का-यालयाकरीता डेस्कटॉप संगणक (लेनोवो, एचपी, सॅमसंग, एसर,डेल / इतर)  खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

15/07/2019 20/07/2019 पहा (598 KB)