बंद

मंडळ अधिकारी व अन्य महसूल अधिका-यांसाठी बायोमेट्रिक उपकरण खरेदी करणेसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत

मंडळ अधिकारी व अन्य महसूल अधिका-यांसाठी बायोमेट्रिक उपकरण खरेदी करणेसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मंडळ अधिकारी व अन्य महसूल अधिका-यांसाठी बायोमेट्रिक उपकरण खरेदी करणेसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत
मंडळ अधिकारी व अन्य महसूल अधिकारी यांना इ-फेरफार प्रणालीच्या कामकाअजासाठी बायोमेट्रिक उपकरण खरेदी करणेसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत
06/11/2020 13/11/2020 पहा (462 KB)