बंद

भुसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये निवाडा घोषीत केल्याचा दिनांक व तद्नंतर मा. दिवाणी न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यांचा निकालाचा दिनांक या दोन दिनांकानुसार प्राथम्यक्रम यादी

भुसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये निवाडा घोषीत केल्याचा दिनांक व तद्नंतर मा. दिवाणी न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यांचा निकालाचा दिनांक या दोन दिनांकानुसार प्राथम्यक्रम यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
भुसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये निवाडा घोषीत केल्याचा दिनांक व तद्नंतर मा. दिवाणी न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यांचा निकालाचा दिनांक या दोन दिनांकानुसार प्राथम्यक्रम यादी

भुसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये निवाडा घोषीत केल्याचा दिनांक व तद्नंतर मा. दिवाणी न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यांचा निकालाचा दिनांक या दोन दिनांकानुसार प्राथम्यक्रम यादी

05/11/2018 31/03/2019 पहा (7 MB)