बंद

दि.०७/०८/२०२० रोजी झालेल्या मुलाखतीनुसार कंत्राटी वैद्यकीय अधिका-यांचे निवड आदेश

दि.०७/०८/२०२० रोजी झालेल्या मुलाखतीनुसार कंत्राटी वैद्यकीय अधिका-यांचे निवड आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
दि.०७/०८/२०२० रोजी झालेल्या मुलाखतीनुसार कंत्राटी वैद्यकीय अधिका-यांचे निवड आदेश

दि.०७/०८/२०२० रोजी झालेल्या मुलाखतीनुसार कंत्राटी वैद्यकीय अधिका-यांचे निवड आदेश

07/08/2020 10/08/2020 पहा (8 MB) MO Order 2 (7 MB)