बंद

गौण खनिज विभागाकरीता भाडेतत्वावर वाहन उपलब्ध करण्यासाठी एजन्सी निश्चित करणे साठी दरपत्रक मागविणे बाबत (दुसरी वेळ)

गौण खनिज विभागाकरीता भाडेतत्वावर वाहन उपलब्ध करण्यासाठी एजन्सी निश्चित करणे साठी दरपत्रक मागविणे बाबत (दुसरी वेळ)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
गौण खनिज विभागाकरीता भाडेतत्वावर वाहन उपलब्ध करण्यासाठी एजन्सी निश्चित करणे साठी दरपत्रक मागविणे बाबत (दुसरी वेळ)

गौण खनिज विभागाकरीता भाडेतत्वावर वाहन उपलब्ध करण्यासाठी एजन्सी निश्चित करणे साठी दरपत्रक मागविणे बाबत (दुसरी वेळ)

10/05/2021 24/05/2021 पहा (474 KB)