बंद

इंटरकॉम फोन खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

इंटरकॉम फोन खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
इंटरकॉम फोन खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत

मा. अपर जिल्हाधिकारी व निवासी उप जिल्हाधिकारी यांचे कक्षाकरीता प्रत्येकी एक इंटरकॉम फोन खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मागविणे बाबत.

19/06/2018 26/06/2018 पहा (457 KB)