बंद

अवैधपणे साठविलेल्या वाळुसाठयाचे ई-टेंडर व ई-ऑक्शन पद्धतीने लीलाव करणेबाबत

अवैधपणे साठविलेल्या वाळुसाठयाचे ई-टेंडर व ई-ऑक्शन पद्धतीने लीलाव करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अवैधपणे साठविलेल्या वाळुसाठयाचे ई-टेंडर व ई-ऑक्शन पद्धतीने लीलाव करणेबाबत

मौ.कोठाळा खु. ता. अंबड व मौ.मंगरुळ ता.घनसावंगी येथील अवैधपणे साठविलेल्या वाळुसाठयाचे ई-टेंडर व ई-ऑक्शन पद्धतीने लीलाव करणेबाबत (दुसरी वेळ )

26/03/2018 04/04/2018 पहा (893 KB)