बंद

अंंबड व परतुर येथील जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.

अंंबड व परतुर येथील जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अंंबड व परतुर येथील जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.

मौ.पाथरवाला बु., गोदी ता.अंबड व मौ.गोळेगांव ता.परतुर येथे जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाचे जाहीर प्रगटन.

14/08/2018 25/08/2018 पहा (1 MB)