बंद

अंंबड, भोकरदन व परतुर येथील जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.

अंंबड, भोकरदन व परतुर येथील जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अंंबड, भोकरदन व परतुर येथील जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.

मौ.पाथरवाला बु., गोंदी ता.अंबड व गोळेगांव, मौ.सावगीगंगा ता.परतुर मौ.खडकी, नळणी बु. व खापरखेडा ता.भोकरदन या ठिकाणी जप्‍त केलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाचा लिलाव ई-टेंडरींग व ई-ऑक्‍शन पध्‍दतीने करण्‍याबाबतचे जाहीर प्रगटन.

18/09/2018 27/09/2018 पहा (821 KB)