लोकप्रतिनिधी

माननीय श्री बबनरावजी लोणीकर
मा. श्री बबनराव लोणीकर आमदार, परतुर व पानी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री
माननीय श्री अर्जुन खोतकर
मा. श्री अर्जुन खोतकर आमदार, जालना व वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री
Raosaheb Danve
मा. श्री रावसाहेब दानवे खासदार, जालना व ग्राहक संरक्षण आणि नागरीपुरवठा राज्यमंत्री
Sanjay Jadhav
मा. श्री संजय जाधव खासदार, परभणी
माननीय श्री अनिरुद्ध खोतकर
मा. श्री अनिरुद्ध खोतकर अध्यक्ष, जिल्हा परिषद जालना
माननीय श्री राजेश टोपे
मा. श्री राजेश टोपे आमदार, घनसावंगी
माननीय श्री  संतोष दानवे
मा. श्री संतोष दानवे आमदार, भोकरदन
माननीय श्री नारायण कुचे
मा. श्री नारायण कुचे आमदार, बदनापुर
माननीय श्री सुभाष झांबड
मा. श्री सुभाष झांबड जालना औरंगाबाद विधान परिषद सदस्य
माननीय श्री सतिष चव्हाण
मा. श्री सतीष चव्हाण औरंगाबाद विभाग पदविधर मतदारसंघ
माननीय श्री विक्रम काळे
मा. श्री विक्रम काळे औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ