जिल्हा प्रशासन

मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी श्री रविन्द्र बिनवडे
श्रीमती नीमा अरोरा
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि प जालना श्रीमती नीमा अरोरा भा.प्र.से.
चैतन्य एस.
पोलीस अधिक्षक, जालना श्री एस. चैतन्य, भा.पो.से.
  • जिल्हाधिकारी कार्यालय ,जालना
    जिल्हाधिकारी कार्यालय
  • जिल्हा परिषद कार्यालय
    जिल्हा परिषद जालना
  • एस पी ऑफीस जालना
    एस पी ऑफिस