जालना जिल्हा महसुल आस्थापनेवरील संवर्गनिहाय कर्मचा-यांची ज्येष्ठ्तासुची

 

मंडळ अधिकारी

अव्वल कारकुन