जिल्हा वेबसाईटसाठी सह जिल्‍हा निबंधक वर्ग-१ ( निम्‍न श्रेणी )

१. कार्यालया चे नाव - सह जिल्‍हा निबंधक वर्ग-१ ( निम्‍न श्रेणी ) कार्यालय जालना

२. कार्यालया चा पत्ता - प्रशासकिय इमारत दुसरा मजला जालना

३. कार्यालया चा दु.ध्व.क्र. - ०२४८२-२२५४०५ ०२४८२-२२५५५९

४. ई-मेल आयडी - jalnajdr@gmail.com

५. कार्यालय प्रमुखाचे नाव व पदनाम- श्री.एस.एम.जाधव सह जिल्‍हा निबंधक वर्ग-१ ( निम्‍न श्रेणी ) जालना

६. एकुण पदे- मंजुर पदे -५१ , भरलेली पदे-४६ , रिक्‍त पदे-०५

७. कार्यालय योजना- राज्‍य शासन

८. आर्थिक आणि भौतिक खर्च- राज्‍य शासन

९. उद्दीष्‍ट संपादन - एकूण इष्‍टांक ६३ कोटी मागील महिना अखेर ५६% साध्‍य

१०. नविन उपक्रम- नागरिकांची सनद,सारथी पुस्‍तक नागरिकांसाठी विभागाच्‍या वेबसाईटवर ऑनलाईन उपलब्‍ध

११. मुळ कायदा आणि नियम – महाराष्‍ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८, महाराष्‍ट्र नोंदणी अधिनियम १९०८,विशेष विवाह कायदा १९५४

१२. महिती अधिकारात निकली निघालेली प्रकरणे- जानेवारी २०१४ पासून मागील महिना अखेर प्राप्‍त प्रकरणे २५ मागील महिनाअखेर निकाली २५

१३. विभागाची वेबसाईट लिंक- igrmaharashtra.gov.in