मा. पालकमंत्री, मा. पालक सचिव व मा. जिल्हाधिकारी जालना जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांची पाहणी करतांना