अधीक्षक राज्य  उत्पादन शुल्क विभाग

कार्यालयाचे नांव                    : -  अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क जालना .

कार्या लयाचा पत्ता               :-  जिल्हाधीकारी कार्यालय २ रा मजला जालना

कार्यालयाचा दुरध्वनी  क्रमांक  :- ०२४८२/ २२५४७८

ई मेल आय डी                    : excisesupdtjalna1@gmail.com

कार्यालय प्रमुखाचे नांव व पदनाम : सौ सीमा ब झावरे,

                                               अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क जालना

मंजुर, भरलेले व रिक्त पदांची माहिती :    मंजूर ३७ कायरत २३ रिक्त १४

विभागाची योजना              : केंद राज्य स्थनिक महाराष्ट्र शासन

आर्थिक व भौतिक योजना     : केंद राज्य स्थनिक महाराष्ट्र शासन

उदीष्ट                               : मा.आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क म.रा मुंबई यांनी दिलेले जमा उदीष्ट पूर्ण करणे

नाविन्य पूर्ण काम               : अवैध मदयावर कारवाई करणे

विभागातील कार्य कोणत्या कर्यालयन्वे चलते : मुंबई दारूबंदी कायदा १९४९ या कायदयान्वये

माहिती अधीकार: माहिती अधीकार कायदा २००५ मधील कलम ४ ( १ ) अन्वये माहिती प्रसिध केलेली आहे.

विभागाची वेबसाइअ लिंक :   -----------


नागरीकांसाठी सनद

महामार्गालगत असलेल्या अनुज्ञप्ती बाबतच्या माहितीचे विवरणपत्र